EVOKE HAIR SALON

270 Bay St.

Thunder Bay, ON P7B 1R5

807.622.6989

270 Bay St.

Thunder Bay, ON P7B 1R5

807.622.6989

Hours

Monday: CLOSED

Tuesday: 10am – 8pm

Wednesday: 10am – 8pm

Thursday: 10am – 8pm

Friday: 10am – 7pm

Saturday: 9am – 5pm

Sunday: CLOSED

Hours

Monday: CLOSED

Tuesday: 10am – 8pm

Wednesday: 10am – 8pm

Thursday: 10am – 8pm

Friday: 10am – 7pm

Saturday: 9am – 5pm

Sunday: CLOSED

Evoke Hair Salon